این شرکت دارای گواهینامه دانش بنیان می باشد.

تصویر وبسایت صادر کننده گواهینامه