مراحل خرید حیوانات آزمایشگاهی:

1- مجری طرح/پایان نامه محترم بایستی درخواست خود مشتمل بر جزئیات طرح/پایان نامه (عنوان، شماره، نام و نام خانوادگی مجری، شماره تماس و ایمیل) نوع، جنس، وزن، و تعداد حیوان مورد نیاز خود و همچنین تاریخ  مد نظر برای تحویل حیوانات حیوان را به شرکت ارسال نماید.

2- مجری بایستی میزان 3/1 هزینه حیوانات درخواستی خود را طبق جدول لیست قیمت­ موجود در سایت شرکت را به شماره حساب بانک تجارت 2251125689 ، شعبه دانشگاه باهنر به نام شرکت زیست محور پژوهش پارس واریز نماید و فیش آن را به مسئول حیوان­ خانه تحویل نماید.

3- تعیین دقیق تاریخ تحویل حیوان آزمایشگاهی به عهده شرکت بوده و پس از ثبت سفارش و واریز مبلغ، به مجری اطلاع داده خواهد شد و مجری باید در تاریخ اعلام شده نسبت به تحویل حیوانات اقدام نماید. درصورتیکه شرکت امکان تحویل حیوان در زمان مقرر را نداشته باشد، در اولین فرصت به اطلاع مجری خواهد رساند.